Strafferett

Strafferett har alltid vært ett av RCWB`s sentrale fagområder. Hvert år bistår vi derfor som forsvarere i en lang rekke saker, både under politiets etterforskning og i retten. Vi bistår derfor med rådgivning og juridisk bistand helt fra starten av politiets etterforskning og frem til saken er ferdig behandlet av domstolene.

Saker relatert til strafferett

 • Drap
 • Narkotika
 • Seksuallovbrudd
 • Voldslovbrudd
 • Mishandling
 • Bedrageri
 • Underslag
 • Utroskap
 • Vinning – ran/tyveri/heleri
 • Trafikksaker
 • Brudd på våpenloven
 • Gjenopptakelse av straffesaker
 • Erstatning for uberettiget straffeforfølgning

RCWB har bred erfaring innefor hele fagfeltet, også de minst alvorlige sakene – som for den som er anklaget kan være alvorlig nok. RCWB`s medarbeidere har vært forsvarere/bistandsadvokat i noen av Nord-Norges største straffesaker. Blant annet i sakene som i media har blitt omtalt som Den polske mafiasaken, Hells-Angel saken, Barnehagesaken, Nord-Norges største narkotiaksak, Fagerengsaken, Fagerengdrapet, Mia-saken, Julaftendrapet, Vålnessaken, dødsulykken på Hundbergan, Kvaløyadrapene, mfl.

Mer om trafikksaker

I trafikksaker er det for de fleste svært vanskelig og utfordrende å bli fratatt førerkortet. Hvis forholdet er alvorlig nok blir førerkortet allerede under etterforskning beslaglagt av politiet. Dersom du ikke samtykker til beslaget må politiet innen tre uker oversende saken til retten som da skal ta stilling til lovligheten av beslaget. Dersom du samtykker til beslaget kan politiet beholde førerkortet helt til saken er ferdig etterforsket, noe som kan ta lang tid.

RCWB`s erfaring er at mange har behov for advokatbistand for å få førerkortet tilbake, spesielt dersom du ikke har samtykket og politiet ikke har overholdt fristen på tre uker for å sende saken til retten. Mange har også behov for advokatbistand for å få vurdert om trafikkovertredelsen er ulovlig og straffbar, om det er grunnlag for å beslaglegge førerkortet og om den straffen som er utmålt av poliet eller domstolen er riktig. Vårt fima kan i de fleste tilfellene gi raske svar på slike spørsmål uten at det påløper store kostnader til forsvarer.

Retten til forsvarer

I Norge har du rett til forsvarer på et hvert trinn av en straffesak. Både som mistenkt og siktet under politiets etterforskning og som tiltalt når saken blir behandlet i retten. Det er fritt forsvarervalg. Det vil si at du i utgangspunktet fritt kan velge hvem du vil ha som forsvarer.

Hvem betaler advokatutgiftene

I de aller fleste tilfellene vil dine utgifter til forsvarer bli dekket av den lokale domstolen. Retten dekker alltid utgiftene til forsvarer i forbindelse med varetektsfengsling og i de aller fleste tilfellene etter at det er tatt ut tiltalte. I mange saker vil man også ha rett til gratis forsvarerbistand under etterforskningen. Domstolene dekker som hovedregel ikke merkostnaden ved bruk av advokat/forsvarer som har kontorsted utenfor din lokale domstols rettskrets.

Når bør du kontakte advokat

RCWB anbefaler våre kunder å søke advokatbistand så tidlig som mulig under politiets etterforskning. Dette er uavhengig av om du har gjort noe galt eller ikke. Dette for å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt på ethvert trinn av saken. Enhver involvering i en straffesak som mistenkt, siktet eller tiltalt er for de alle fleste en stor belastning. RCWB`s hovedfokus er derfor at våre kunder skal få den best mulige forsvarerbistand på alle trinn av saken.

 

Ta kontakt med oss dersom du er i tvil om du trenger forsvarer eller ikke, og om utgiftene til forsvarer blir dekket av det offentlige. Innledningvis vil en slik veiledning kunne være kostnadsfritt for deg.

Ønsker du en uforpliktende samtale med advokat?

Fyll ut skjemaet nedenfor