Mer om barnevernssaker

Tvangstiltak

Dersom foreldrene ikke samtykker i hjelpetiltak, kan tiltakene ikke iverksettes av barnevernet. Barneverntjenesten må da fremme forslag om tiltak for fylkesnemnda. Det er fylkesnemnda som må ta stilling til om det skal iverksettes tiltak mot foreldrenes vilje.

For barn med atferdsvansker kan fylkesnemnda på nærmere vilkår treffe vedtak om foreldrestøttende tiltak uten barnets samtykke for inntil 6 måneder.

Akuttsaker

Et unntak fra normal saksbehandling i barneverntjenesten, er behandling av akuttsaker. Her kan leder av barneverntjenesten, mot foreldrenes vilje eller med foreldrenes samtykke, bestemme at barn skal tas ut av hjemmet, med plassering av barnet i beredskapshjem eller på institusjon.

Vilkåret for akutt plassering av barn, er at barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet. Det kan også treffes akuttvedtak overfor ungdommer som har alvorlige atferdsvansker.

Her som ellers i barnevernet må man vurdere om situasjonen kan avhjelpes med frivillige eller pålagte tiltak.

Akuttvedtak skal gjennom en lovlighetskontroll i fylkesnemnda, men ofte er det bare en formalitet.

Foreldre kan klage og får da saken behandlet av fylkesnemnda innen en uke. De kan klage over både flyttingen av barna, og/eller samværsomfanget som er fastsatt av barneverntjenesten. Klagebehandlingen i nemnda skal normalt gjennomføres uten vitner og i løpet av tre timer. En avgjørelse fra fylkesnemnda kan bringes inn for domstolen.

Akuttvedtak skal følges opp og erstattes med andre tiltak innen seks uker, men innen to uker om det er fattet vedtak overfor ungdom med atferdsvansker. Barneverntjenesten må her erstatte vedtaket med frivillige tiltak om det er mulig. Dersom barneverntjenesten vurderer at vedtaket ikke kan følges opp uten omsorgsovertakelse eller atferdsplassering, må saken sendes fylkesnemnda for avgjørelse.

Omsorgsovertakelse og samvær

I de tilfeller barneverntjenesten vurderer at man ikke kan skape tilfredsstillende forhold i hjemmet med frivillige eller pålagte hjelpetiltak, kan barneverntjenesten fremme sak for fylkesnemnda med forslag om omsorgsovertakelse.  En omsorgsovertakelse er svært alvorlig og krever en grundig vurdering av lovens vilkår. Omsorgsovertakelse er normalt siste utvei i barnevernets arbeid med å gi barn en tilfredsstillende omsorgssituasjon i hjemmet.

Barneverntjenesten kan aldri foreslå omsorgsovertakelse uten at man har vurdert om saken kan løses med frivillige eller pålagte hjelpetiltak.

En omsorgsovertakelse skal som alle andre tiltak i barneverntjenesten treffes ut fra hensynet til barnets beste.

I forslag om omsorgsovertakelse skal barneverntjenesten også fremme forslag om et minstesamvær mellom foreldre og barn etter omsorgsovertakelsen.

Det skal også foretas en vurdering om barnet bør plasseres i fosterhjem eller institusjon. I dette arbeidet og i disse vurderinger skal barneverntjenesten alltid drøfte med privat part om barnet kan plasseres i familiens nettverk. Barn skal plasseres i familiens nettverk der dette er mulig og til barnets beste.

Alle saker som er behandlet i fylkesnemnda kan kreves rettslig overprøvd av domstolene. I tingretten er det en ny behandling av saken. Inntil tingretten har behandlet saken, kan foreldrene kreve at fylkesnemndas avgjørelse ikke iverksettes før dom foreligger i tingretten.

Foreldre kan etter en omsorgsovertakelse kreve opphevelse av omsorgsvedtaket når det har gått ett år fra vedtak i fylkesnemnda eller fra dom foreligger i tingretten.

Privat part i en omsorgssak har rett på advokat dekket av det offentlige.

Samvær etter omsorgsovertakelse

I forbindelse med en omsorgssak fastsettes et minstesamvær mellom foreldre og barn.

I tillegg til barnets foreldre kan andre som barnet har bodd hos ha rett til å få fastsatt samvær. Videre kan besteforeldre eller andre slektninger kreve å få fastsatt samvær om en forelder er død eller at samvær mellom foreldre og barn settes til to, ett eller ingen samvær i året.

De private parter kan ikke kreve at sak om samvær skal behandles i fylkesnemnda dersom saken har vært behandlet av fylkesnemnda eller domstolene de siste tolv måneder.

De som har rett til å få fastsatt samvær har krav på advokat dekket av det offentlige.

Fratakelse av foreldreansvar og adopsjon

Barneverntjenesten kan etter en sak om omsorgsovertakelse foreslå for fylkesnemnda at foreldre skal fratas foreldreansvaret. Normalt vil det være aktuelt når det er til barnets beste å bli adoptert av fosterforeldrene. Når vedtak om fratakelse av foreldreansvar er fattet, kan fylkesnemnda samtykke til adopsjon. Foreldre kan også selv samtykke til adopsjon når lovens vilkår er oppfylt.

På grunn av strenge vilkår i loven og flere avgjørelser i EMD er det helt klart en nedgang i denne sakstypen for fylkesnemnda og domstolene.

Atferdsplassering av barn

Det er egne bestemmelser i lov om barneverntjenester som regulerer adgangen til å plassere barn med atferdsvansker utenfor hjemmet. Barn med atferdsvansker kan enten plasseres frivillig eller mot deres vilje i institusjon.

Det kreves alvorlige atferdsvansker for å fremme sak til fylkesnemnda om plassering i institusjon for opptil 12 måneder. Atferdsvansker er i loven knyttet opp mot alvorlig eller gjentatt kriminalitet, vedvarende bruk av rusmidler eller en kombinasjon av disse og andre forhold hos ungdommen.

En atferdsplassering må iverksettes før barnet er fylt 18 år.

Både barn og foreldre har krav på advokat dekket av det offentlige.

Gravide rusavhengige

En gravid rusmisbruker kan etter helse- og omsorgstjenesteloven holdes tilbake i institusjon frem til barnet blir født. Vedtak kan her treffes akutt og følges opp med sak til fylkesnemnda for perioden helt frem til fødsel.

Den gravide har rett til å klage på akuttvedtaket, og nemnda sitt vedtak om tilbakehold frem til fødsel.

Barneverntjenesten skal varsles om slike tiltak og i motsetning til andre saker med gravide kan det her også startes undersøkelser før barnet er født uten samtykke fra den gravide. Barneverntjenesten kan her gi råd og veiledning, tilby frivillige tiltak og foreta vurderinger av behov for tiltak etter fødsel.

Utgiftene til advokat dekkes av det offentlige.

Barnverntjenestens oppfølging av foreldre og barn etter omsorgsovertakelse

Barneverntjenesten er pålagt å følge opp omsorgsvedtak gjennom å ta del i barnets og foreldrenes utvikling. Foreldre har krav på veiledning og oppfølging etter en omsorgsovertakelse. Hovedregelen er at alle omsorgsovertakelser er midlertidige. Barnevernet skal, der det er mulig,  arbeide for at barn og foreldre på et senere tidspunkt kan gjenforenes.

Flytting av fosterbarn

Barneverntjenesten kan flytte et fosterbarn kun i de tilfeller hvor endrede forhold gjør det nødvendig, eller dette anses til barnets beste.

Barn som er plassert i fosterhjem kan eksempelvis flyttes fordi fosterhjemmet sier opp. En slik flytting er nødvendig og faller utenfor klageretten.

I andre tilfeller kan barn flyttes fordi det er forhold i fosterhjemmet som gjør det nødvendig. Her er det ikke uvanlig at foreldre og fosterforeldre er uenig i flyttingen. Foreldre som har partsrettigheter kan klage på flyttingen. Fosterforeldrene kan også ut fra en konkret vurdering gis partsrettigheter. Det avgjørende vil her være hvilken tilknytning barnet har til sine fosterforeldre

Tilbakeføring av omsorg

Barneverntjenesten skal etter en omsorgsovertakelse følge opp barn og foreldre. Dersom situasjonen etter en omsorgsovertakelse endrer seg kan barn flyttes hjem. Det følger av utgangspunktet at alle omsorgsovertakelser skal være midlertidige.

Foreldre kan kreve at fylkesnemnda tar stilling til tilbakeføring, dersom saken ikke har vært behandlet av nemnda eller domstolene de siste tolv måneder. Kravet fremmes da av foreldre eller barn med partsrettigheter overfor barneverntjenesten. Det er barneverntjenesten som forbereder og sender sak til fylkesnemnda.

Fylkesnemnda skal oppheve et omsorgsvedtak dersom det er overveiende sannsynlig at foreldre kan gi barnet forsvarlig omsorg. Har barnet bodd lenge i fosterhjem, og har fått en tilknytning i og rundt fosterhjemmet, kan barn bli boende i fosterhjemmet på tross av at foreldrene kan gi forsvarlig omsorg. Begrunnelsen for dette er at en flytting kan føre til alvorlige problemer for barnet. Kortvarige vanskeligheter for barnet sees det bort fra.

Fosterforeldre vil i tilbakeføringssaker alltid ha en rett til å uttale seg før et omsorgsvedtak oppheves.

Det er etter en sak om tilbakeføring ikke mulig å få denne behandlet flere ganger av fylkesnemnda uten at det kan dokumenteres at det har funnet sted vesentlig endringer i barnets situasjon.

Foreldre og barn over 15 år vil ha rett til advokat dekket av det offentlige fra krav om tilbakeføring fremmes.

Barnas rettigheter

Barn har selvstendige rettigheter i en barnevernssak. Det går et viktig skille for barn over og under 15 år. Frem til barn er 15 år vil de normalt bli hørt gjennom en egen talsperson oppnevnt av fylkesnemnda. Når barn er fylt 15 år har de selvstendige partsrettigheter i saken. Unntaksvis kan barn også før fylte 15 år gis partsrettigheter. De er også alltid part i sak fremmet etter barneverntjenestelovens atferdsbestemmelser.

Foreldres partsrettigheter

Foreldre med del i foreldreansvar er alltid part i saker om bruk av tvang. Dersom barneverntjenesten treffer vedtak og en forelder ikke er part, må denne forelder ta rettslige skritt etter barneloven for å få del i foreldreansvaret for å bli part.

Fosterforeldre

Fosterforeldre vil normalt ikke være part i en barnevernssak. Dersom barn flyttes ut av fosterhjemmet mot fosterforeldrenes vilje, kan de ha rett til å klage på flyttingen. Det må foretas en konkret vurdering av tilknytningen mellom fosterbarn og fosterforeldre for å avgjøre om fosterforeldrene har partsrettigheter.

Besteforeldre og slektninger

De kan ha krav på partsrettigheter i sak om omsorgsovertakelse, flytting av barn som har bodd hos dem, og samværssaker på nærmere vilkår.

Advokatutgifter

Foreldre, fosterforeldre, besteforeldre, slektninger og barn med partsrettigheter har krav på advokat dekket av det offentlige når det er besluttet bruk av tvang (akuttvedtak, pålagte hjelpetiltak, omsorgsovertakelse, atferdsplassering og fratakelse av foreldreansvar).

I saker om fastsetting av samvær og endring av minstesamvær, flytting av fosterbarn eller tilbakeføringssaker vil man også ha krav på advokat dekket av det offentlige.

I saker om frivillige hjelpetiltak vil barneverntjenesten unntaksvis kunne beslutte å dekke advokatbistand etter nærmere avtale. Foreldre må forhøre seg med barneverntjenesten om de kan få dekket advokatbistand til møter i undersøkelsesfasen eller i tiltaksfasen.

Dersom du har spørsmål om dine rettigheter i en barnevernsak kan du kontakte vårt kontor for en gratis og uforpliktende samtale med en av våre ansatte.

Ønsker du en uforpliktende samtale med advokat?

Fyll ut skjemaet nedenfor