Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt gir deg større grad av selvbestemmelse etter at du ikke lenger er i stand til å ivareta dine egne interesser.

En fremtidsfullmakt gir gode muligheter for å skreddersy ulike løsninger. Et viktig råd er å skrive fremtidsfullmakt mens du fremdeles er frisk nok til å tenke gjennom hvordan du ønsker å ha det.

RCWB bistår deg med tips og råd om hva en fremtidsfullmakt bør inneholde, samt å opprette fremtidsfullmakt som kan dekke dine behov i fremtiden.

Dersom fremtidsfullmakten dekker behovene dine, blir det ikke nødvendig å oppnevne en verge selv om du en gang i fremtiden skulle bli så syk at du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser.

Vi fraråder at du skriver fremtidsfullmakt utelukkende av hensyn til pårørende, eller at du skriver fremtidsfullmakt etter påtrykk fra pårørende eller andre.

Hva er fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere deg etter at du ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser. Dette kan være som følge av en sinnslidelse, inkludert demens, eller alvorlig svekket helbred.

Hvem kan lage fremtidsfullmakt?

Personer over 18 år kan lage fremtidsfullmakter. Fullmakten må skrives før du havner i en slik svekket helsetilstand at du ikke kan ivareta dine egne interesser.

Det kan være hensiktsmessig å oppsøke fastlegen og få en legeerklæring så snart fullmakten er skrevet. På den måten kan du unngå at det senere oppstår tvil om at du forstod fremtidsfullmaktens innhold og betydningen av å opprette en fullmakten. Legeerklæringen må bekrefte at du forstår fullmaktens betydning på de områdene den regulerer. Dette er særlig viktig dersom du har en begynnende kognitiv svikt på det tidspunktet du underskriver fremtidsfullmakten. Ta gjerne med fremtidsfullmakten til legen slik at dere kan snakke om innholdet i fullmakten. Det vil gjøre det lettere for legen å vurdere om du forstår betydningen av innholdet i fullmakten. En legeerklæring er uansett en enkel måte å forsikre seg om at det ikke senere stilles spørsmål ved fremtidsfullmaktens gyldighet, for eksempel hvis du skulle bli rammet av alvorlig sykdom som utvikler seg raskt.

Hva må fremtidsfullmakten inneholde?

Det er visse absolutte krav som en fremtidsfullmakt må inneholde. For opplysninger kan en advokat kontaktes.

Hva bør fremtidsfullmakten inneholde?

Det er du selv som bestemmer hva fremtidsfullmakten skal regulere, og du har stor frihet.  

Fullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, eller den kan begrenses til nærmere angitte forhold.

Personlige forhold omfatter i utgangspunktet alle former for representasjon og ivaretakelse av rettigheter utover det rent økonomiske. Du kan for eksempel velge hvem som skal representere deg overfor NAV, kommune og sykehjem.

Noen ønsker også å bestemme hvem som skal regnes som nærmeste pårørende. Hvis du ønsker å peke ut hvem som skal være din nærmeste pårørende, må det fremgå tydelig i fullmakten. Den du utpeker vil da få rettigheter som en nærstående har etter helselovgivningen. Du kan likevel ikke gi fullmektigen rettigheter som vedkommende ikke ville hatt som nærstående på dette området.

Øvrige opplysninger som bør komme med i fullmakten, er for eksempel dato for signeringen, opplysninger om vitnenes alder/bosted/relasjon til deg, og en bekreftelse fra vitnene om at du utarbeidet fullmakten av fri vilje, forstod dets innhold, og fullmaktens betydning, da fullmakten ble utarbeidet.

Hva kan ikke bestemmes i en fremtidsfullmakt?

En fullmektig kan IKKE gis fullmakt til «å stemme ved valg, inngå ekteskap, erkjenne farskap, samtykke til donasjon av organer, opprette eller tilbakekalle testament eller samtykke til tvang og kompetanse i andre særlig personlige forhold […] uten særskilt hjemmel i lov», jf. vergemålsloven § 80 tredje ledd.

Hva hvis fremtidsfullmakten ikke dekker behovene dine?

Dersom fremtidsfullmakten er svært begrenset, enten utilsiktet eller fordi du bevisst har valgt å avgrense fullmakten, kan løsningen være at du må ha et vergemål (som løper parallelt med fremtidsfullmaktsforholdet) hvis det skulle oppstå andre og/eller uforutsette spørsmål.

RCWB kan bidra til å opprette en fremtidsfullmakt som sikrer dine behov.

Kan man trekke tilbake eller endre en fremtidsfullmakt?

Så lenge du ikke har havnet i en svekket sjelelig helsetilstand som følge av f.eks. demens, kan du også trekke tilbake en opprettet fremtidsfullmakt, eller velge å skrive en ny fremtidsfullmakt.

Etter at fullmakten har trådt i kraft, kan du ikke lenger trekke tilbake fremtidsfullmakten.

Hvem kan være fremtidsfullmektig?

En fremtidsfullmektig må ha fylt 18 år på tidspunktet fremtidsfullmakten skal benyttes, og kan ikke selv ha verge.

Ektefelle, samboer, barn, søsken, barnebarn, venn eller en annen person du har tillit til, kan være fullmektig.

Det bør vurderes å utpeke flere fullmektiger, for det tilfelle at den man ønsker ikke er i stand til å representere deg når fullmakten skal tre i kraft.

Kan fremtidsfullmektigen være inhabil?

Ja, fullmektigen kan i utgangspunktet ikke ivareta fullmaktsgivers interesser i spørsmål hvor fullmektigen er inhabil. Inhabilitet oppstår dersom vedkommende har, eller kan ha, en egeninteresse i saken, typisk en økonomisk interesse til fordel for seg selv eller nærstående.  

Der hvor fullmektigen er inhabil, skal fullmektigen i utgangspunktet kontakte Statsforvalteren for å oppnevne en verge til å håndtere problemstillinger.

Det er mulig å regulere fremtidsfullmakten til også å gjelde representasjon selv om fullmektigen kan være inhabil.

Stadfesting av fullmakten

Statsforvalteren kan stadfeste en fremtidsfullmakt først når den har trådt i kraft, det vil si at fullmaktsgiver må være kommet i en slik tilstand som er beskrevet i vergemålslovens paragraf 78. Først da kan du som fullmektig søke om at Statsforvalteren stadfester en fremtidsfullmakt.

En fremtidsfullmakt trenger ikke nødvendigvis å stadfestes av Statsforvalteren. Forutsatt at fremtidsfullmakten oppfyller formkravene og fullmaktsgiver var i stand til å forstå fullmaktens betydning på opprettelsestidspunktet, vil fremtidsfullmakten være gyldig uavhengig av Statsforvalterens stadfesting av ikrafttredelse. Stadfesting kan imidlertid gjøre det lettere for deg å representere fullmaktsgiver overfor tredjepersoner.

Hvis du skal selge eller overdra eiendom på vegner av fullmaktsgiver, bør du søke om stadfesting av fullmakten. Kartverket krever nemlig at Statsforvalteren har stadfestet fremtidsfullmaktens ikrafttredelse, og det kan være lurt å søke om stadfesting i god tid før salg eller overdragelse. Da unngår du at prosessen stopper opp i påvente av Statsforvalterens saksbehandling.

Dersom Statsforvalteren stadfester ikrafttredelsen av fremtidsfullmakten, vil du motta en attest som du kan legge frem når du ivaretar fullmaktsgivers ønsker og behov. Statsforvalteren sørger for at fremtidsfullmakten tinglyses og registreres i aktuelle registre.

Dersom du ønsker hjelp og veiledning for å sikre at fremtidsfullmakten i størst mulig grad skal dekke det fremtidige hjelpebehovet ditt, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat. Det er uansett viktig at du selv tenker gjennom hvordan du ønsker å bli ivaretatt når du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) har rapportert at det ofte oppstår et større hjelpebehov enn det som er beskrevet i fremtidsfullmakten. Dette kan innebære at en verge likevel må oppnevnes.

Ønsker du en uforpliktende samtale med advokat?

Fyll ut skjemaet nedenfor