Foreldretvister

RCWB har lang erfaring med foreldretvister i saker om foreldreansvar (foreldrerett), fast bosted, daglig omsorg, samvær, samværssabotasje, flyttesak, utenrettslig mekling og barnefordeling for domstolene.

Mekling

Ved samlivsbrudd må alle som har felles barn under 16 år til mekling ved familievernkontoret. Dette følger av barneloven § 51 og ekteskapsloven § 26. Formålet med mekling er å bli enig om foreldreansvar, fast bosted og samvær.

Vårt advokatkontor bistår med utenrettslig rådgivning både i forkant, parallelt med mekling og etter mekling.

Avtaler om foreldreansvar, fast bosted, daglig omsorg og samvær

Vi bistår med opprettelse av avtaler om hvem som skal ha foreldreansvar, daglig omsorg, eller om   barn skal ha delt fast bosted, samt regulering av samvær.

Foreldreansvar

Det juridiske ansvaret for barnet. Foreldre som har felles foreldreansvar må blant annet samtykke til søknad om pass, bankkort og helsehjelp til barnet.

Fast bosted / daglig omsorg

Den barnet bor fast hos har avgjørelsesmyndighet i spørsmål om hvilken barnehage barnet skal gå i, hvor i landet barnet skal bo og andre større avgjørelser i dagliglivet.

Dersom det er inngått avtale om delt bosted (fast bosted hos begge foreldre) deler foreldrene denne avgjørelsesmyndigheten. Sakkyndige barnepsykologer anbefaler normalt ikke delt bosted, med mindre foreldrene har et godt samarbeid, bor nær hverandre og hvis barnet er over 6 år.

Dersom barnet har fast bosted hos en forelder, har barnet krav på samvær med den andre forelderen. Foreldrene har avtalefrihet til å bestemme omfanget av samværet. 

Samvær

Lovens utgangspunkt er at barn har rett til samvær med begge sine foreldre. Samvær fastsettes ut fra barnets alder og hva som er til barnets beste. Vi bistår med rådgivning for å få på plass samværsavtale, både ved samlivsbrudd, og i andre sammenhenger der det er behov for endring og justering av gjeldende avtaler.

Varsel om flytting

Dersom en av foreldrene ønsker å flytte med barnet, må den andre forelder varsles 3 måneder før flytting. Dersom foreldrene ikke er enige om flytting, må den som ønsker å flytte begjære mekling. RCWB har lang erfaring med behandling av flyttetvister for domstolen.

Domstolsbehandling av foreldretvister

Dersom foreldrene ikke blir enige om foreldreansvar, fast bosted, samvær eller flytting til en annen del av landet kan det være aktuelt å bringe saken inn til domstolen for rettslig behandling. Før en sak kan bringes inn for domstolen, er det et krav at partene har vært til mekling ved familievernkontoret eller hos annen godkjent mekler. Domstolene prioriterer foreldretvister. Retten kan avsi midlertidig kjennelse om hvor barna skal bo, eller hvilken samværsordning som skal praktiseres, frem til hovedforhandling.

Som utgangspunkt gjennomføres saksforberedende rettsmøter der foreldrene, dommer og sakkyndig (som regel en barnepsykolog) er tilstede i rettsmøtet. Formålet er å mekle mellom partene for å se om det er mulig å oppnå enighet om en ordning som er til barnets beste.

Det oppnevnes rutinemessig sakkyndig som deltar i rettsmøtet. Den sakkyndige kan oppnevnes for å utrede saken, eller for å innhente opplysninger fra komparenter som barneverntjeneste, helsevesen, skole, barnehage og andre som har relevante opplysninger om familien eller barna. Retten kan oppnevne sakkyndig for å uttale seg om ett eller flere spørsmål saken reiser. Eksempelvis hvis det fremmes påstand om vold, overgrep, rus eller psykiske lidelser eller dersom saken ikke er tilstrekkelig opplyst på annen måte.

Dommeren og/eller den sakkyndige snakker med barnet/barna før rettsmøtet for å innhente deres syn på saken. Alle barn som er over 7 år har rett til å bli informert om saken og si sin mening før det blir tatt avgjørelser på barnets vegne.

Dersom partene ikke kommer til enighet etter ett eller flere saksforberedende rettsmøter, berammes hovedforhandling. Det gjennomføres da et rettsmøte med vitne- og bevisførsel før retten skriver dom i saken.

Dom fra tingretten kan ankes til lagmannsretten.

Rettsforlik, dom og midlertidig avgjørelse (tvangsgrunnlag) kan tvangsgjennomføres. Tvangsmiddel er avhengig av innholdet i tvangsgrunnlaget. Avgjørelse om bosted kan tvinges gjennomført ved hjelp av namsmannen.  Dersom bostedsforeldre ikke bidrar til at samvær gjennomføres, eller saboterer samvær (samværssabotasje) kan retten pålegge bostedsforeldre tvangsmulkt for samvær som ikke gjennomføres.

Eva Fiske

Sekretær
Epost: eva@advocate.no
Tlf: 776 62 555

Eva Fiske

Vår sekretær siden 2013. Eva ivaretar kundeoppfølging og hun driver regnskapsførsel.

Advokat Cecilie Erica Drechsler

Advokat i kontorfellesskap

Les nærmere på advokatdrechsler.no

Advokat Cecilie Erica Drechsler

Drechsler har arbeidet som skattejurist ved likningskontoret i Tromsø fra 1996 til 2003, som advokat hos Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA i Tromsø, og som fylkesnemndsleder før hun høsten 2010 etablerte Advokatfirmaet Drechsler AS, i kontorfellesskap hos Advokatfirmaet Ringberg, Crogh og Warth AS. Advokat Drechsler har flere styreverv og har erfaring fra generell forretningsjus, tvisteløsning og prosedyre. Ellers yter hun juridisk bistand med selskapsrett og selskapsetablering, arverett, barnefordeling, barnevern, straffesaker og bistandsadvokatoppdrag, familierett, samliv- og skifteoppgjør. Les nærmere på advokatdrechsler.no

Advokat Anja Støback Bjørsvik

Advokat
Epost: anja@advocate.no

Tlf: 958 75 751

Advokat Anja Støback Bjørsvik

Advokat Anja Støback Bjørsvik har jobbet i firmaet siden 2014.

Advokat Bjørsvik yter juridisk bistand primært i saker om barn og foreldre, barnevern, skifteoppgjør, straffesaker, bistandsadvokat og arbeidsrett.

Advokat Ken Olav Warth

Advokat
Epost: ken@advocate.no

Tlf: 934 54 845

Advokat Ken Olav Warth

Advokat Ken Olav Warth har jobbet som advokat siden 2000, og er partner i Advokatfirmaet Ringberg, Crogh & Warth AS.

Advokat Warth har solid kunnskap i saker om strafferett, arbeidsrett, boligrett, barnevern, barnefordeling, samværsrett, skifteoppgjør etter samlivsbrudd, arverett og kjøpsrettslige mangler.

Advokat Sven Crogh

Advokat
Epost: sven@advocate.no

Tlf: 917 21 511

Advokat Sven Crogh

Advokat Sven Crogh, har arbeidet som advokat siden 1997. Før dette arbeidet han 7 år i påtalemyndigheten, og har blant annet vikariert som statsadvokat ved Nordland statsadvokatembete.

Advokat Sven Crogh, arbeider særlig som forsvarer i straffesaker og bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker. Han påtar seg også oppdrag med arbeidsrett, og i saker med ulike familierettslige problemstillinger, for eksempel arverett, barnefordeling, barnevern, samliv og skifte

Erik Ringberg

Advokat
Epost: erik@advocate.no

Tlf: 917 24 616

Erik Ringberg

Advokat Erik Ringberg er partner i advokatfirmaet Ringberg, Crogh & Warth AS

Utdannet jurist i 1992 og godkjent advokatmekler i 2001. Erik har siden 1997 hatt egen advokatpraksis.

Advokat Erik Ringberg har gjennom de siste 20 årene spesialisert seg i familierett innen fagfeltet barnevern, barnefordeling og bistand til fornærmede i straffesaker. Han påtar seg også saker om arbeidsrett, forvaltningsrett og idrettsjuss.