Foreldretvister

RCWB har lang erfaring med foreldretvister i saker om foreldreansvar (foreldrerett), fast bosted, daglig omsorg, samvær, samværssabotasje, flyttesak, utenrettslig mekling og barnefordeling for domstolene.

Mekling

Ved samlivsbrudd må alle som har felles barn under 16 år til mekling ved familievernkontoret. Dette følger av barneloven § 51 og ekteskapsloven § 26. Formålet med mekling er å bli enig om foreldreansvar, fast bosted og samvær.

Vårt advokatkontor bistår med utenrettslig rådgivning både i forkant, parallelt med mekling og etter mekling.

Avtaler om foreldreansvar, fast bosted, daglig omsorg og samvær

Vi bistår med opprettelse av avtaler om hvem som skal ha foreldreansvar, daglig omsorg, eller om   barn skal ha delt fast bosted, samt regulering av samvær.

Foreldreansvar

Det juridiske ansvaret for barnet. Foreldre som har felles foreldreansvar må blant annet samtykke til søknad om pass, bankkort og helsehjelp til barnet.

Fast bosted / daglig omsorg

Den barnet bor fast hos har avgjørelsesmyndighet i spørsmål om hvilken barnehage barnet skal gå i, hvor i landet barnet skal bo og andre større avgjørelser i dagliglivet.

Dersom det er inngått avtale om delt bosted (fast bosted hos begge foreldre) deler foreldrene denne avgjørelsesmyndigheten. Sakkyndige barnepsykologer anbefaler normalt ikke delt bosted, med mindre foreldrene har et godt samarbeid, bor nær hverandre og hvis barnet er over 6 år.

Dersom barnet har fast bosted hos en forelder, har barnet krav på samvær med den andre forelderen. Foreldrene har avtalefrihet til å bestemme omfanget av samværet. 

Samvær

Lovens utgangspunkt er at barn har rett til samvær med begge sine foreldre. Samvær fastsettes ut fra barnets alder og hva som er til barnets beste. Vi bistår med rådgivning for å få på plass samværsavtale, både ved samlivsbrudd, og i andre sammenhenger der det er behov for endring og justering av gjeldende avtaler.

Varsel om flytting

Dersom en av foreldrene ønsker å flytte med barnet, må den andre forelder varsles 3 måneder før flytting. Dersom foreldrene ikke er enige om flytting, må den som ønsker å flytte begjære mekling. RCWB har lang erfaring med behandling av flyttetvister for domstolen.

Domstolsbehandling av foreldretvister

Dersom foreldrene ikke blir enige om foreldreansvar, fast bosted, samvær eller flytting til en annen del av landet kan det være aktuelt å bringe saken inn til domstolen for rettslig behandling. Før en sak kan bringes inn for domstolen, er det et krav at partene har vært til mekling ved familievernkontoret eller hos annen godkjent mekler. Domstolene prioriterer foreldretvister. Retten kan avsi midlertidig kjennelse om hvor barna skal bo, eller hvilken samværsordning som skal praktiseres, frem til hovedforhandling.

Som utgangspunkt gjennomføres saksforberedende rettsmøter der foreldrene, dommer og sakkyndig (som regel en barnepsykolog) er tilstede i rettsmøtet. Formålet er å mekle mellom partene for å se om det er mulig å oppnå enighet om en ordning som er til barnets beste.

Det oppnevnes rutinemessig sakkyndig som deltar i rettsmøtet. Den sakkyndige kan oppnevnes for å utrede saken, eller for å innhente opplysninger fra komparenter som barneverntjeneste, helsevesen, skole, barnehage og andre som har relevante opplysninger om familien eller barna. Retten kan oppnevne sakkyndig for å uttale seg om ett eller flere spørsmål saken reiser. Eksempelvis hvis det fremmes påstand om vold, overgrep, rus eller psykiske lidelser eller dersom saken ikke er tilstrekkelig opplyst på annen måte.

Dommeren og/eller den sakkyndige snakker med barnet/barna før rettsmøtet for å innhente deres syn på saken. Alle barn som er over 7 år har rett til å bli informert om saken og si sin mening før det blir tatt avgjørelser på barnets vegne.

Dersom partene ikke kommer til enighet etter ett eller flere saksforberedende rettsmøter, berammes hovedforhandling. Det gjennomføres da et rettsmøte med vitne- og bevisførsel før retten skriver dom i saken.

Dom fra tingretten kan ankes til lagmannsretten.

Rettsforlik, dom og midlertidig avgjørelse (tvangsgrunnlag) kan tvangsgjennomføres. Tvangsmiddel er avhengig av innholdet i tvangsgrunnlaget. Avgjørelse om bosted kan tvinges gjennomført ved hjelp av namsmannen.  Dersom bostedsforeldre ikke bidrar til at samvær gjennomføres, eller saboterer samvær (samværssabotasje) kan retten pålegge bostedsforeldre tvangsmulkt for samvær som ikke gjennomføres.

Ønsker du en uforpliktende samtale med advokat?

Fyll ut skjemaet nedenfor