Bistandsadvokat

RCWB har i over 20 år bistått fornærmede og etterlatte som bistandsadvokat i straffesaker. Flere har fått stor medieoppmerksomhet eksempelvis Fagereng-saken, Vålnes-saken, jaktulykken i Balsfjord, dødsulykken på Hundbergan.

Et tillitsfullt samarbeid er helt nødvendig i en svært krevende livssituasjon for deg som fornærmet eller etterlatt, og vi har derfor alltid fokus på å følge opp deg og dine rettigheter.

Vårt kontor oppnevnes ofte av domstolene gjennom ordningen med faste bistandsadvokater.

Når har du rett på bistandsadvokat?

Man kan være direkte fornærmet gjennom vold eller overgrep eller etterlatte til den som er fornærmet. Din rett på bistandsadvokat er nærmere lovregulert i straffeprosesslovens kapittel 9 a.

  • Hvor noen under 18 år er død som følge av straffbar handling
  • Mishandling/ Vold i nære relasjoner. Omfatter både fysisk og psykisk vold
  • Når besøksforbud eller kontaktforbud i eget hjem bringes inn for retten
  • Brudd på besøksforbud og kontaktforbud
  • Seksuell omgang med barn under 16 år
  • Frihetsberøvelse

Retten kan også etter en konkret vurdering oppnevne bistandsadvokat i andre saker der sakens art og alvor, hensynet til de som er berørt, eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat.

Oppnevnelse etter denne bestemmelsen skjer i en del saker, og vi har bistått både i saker med forsøk på mordbrann, svindel mot eldre og foreldre som har mistet voksne barn i drapssaker eller ulykker.

Er du i tvil om du har rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige, kan du ringe vårt kontor, for en kostnadsfri vurdering.

Bistandsadvokatens rolle i en straffesak:

En bistandsadvokat skal ivareta fornærmedes rettigheter eller etterlattes interesser under en etterforskning og under etterfølgende rettssak om det tas ut tiltale. I saker hvor det tas ut tiltale vil bistandsadvokaten på vegne av fornærmede eller etterlatte bistå med å fremme erstatningskrav.

Faste bistandsadvokater

Domstolene har i dag etablert en ordning med faste bistandsadvokater. Du kan få informasjon om hvem som er fast for din domstol ved å kontakte politiet eller domstolene på ditt hjemsted. Vårt kontor er engasjert som fast bistandsadvokat gjennom advokat Erik Ringberg.

Kostnader til bistandsadvokat

Dersom du har rett til bistandsadvokat dekkes dine kostnader til advokat gjennom det offentlige. Både fornærmede og etterlatte kan ha krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige. Saker med familievold, visse typer seksuelle overgrep, voldssaker og drapssaker er alle eksempler på sakstyper som kan gi deg rett til bistandsadvokat.

Voldsoffererstatning

Når en straffesak er rettskraftig vil bistandsadvokaten kunne hjelpe fornærmede eller etterlatte å søke staten om voldsoffererstatning der domfelte ikke har midler til å utbetale erstatningen retten har tilkjent.

 

Om du har spørsmål om dine rettigheter eller ønsker vår bistand kan du ringe vårt kontor i åpningstiden eller en av våre erfarne advokater utenom åpningstiden.

Eva Fiske

Sekretær
Epost: eva@advocate.no
Tlf: 776 62 555

Eva Fiske

Vår sekretær siden 2013. Eva ivaretar kundeoppfølging og hun driver regnskapsførsel.

Advokat Cecilie Erica Drechsler

Advokat i kontorfellesskap

Les nærmere på advokatdrechsler.no

Advokat Cecilie Erica Drechsler

Drechsler har arbeidet som skattejurist ved likningskontoret i Tromsø fra 1996 til 2003, som advokat hos Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA i Tromsø, og som fylkesnemndsleder før hun høsten 2010 etablerte Advokatfirmaet Drechsler AS, i kontorfellesskap hos Advokatfirmaet Ringberg, Crogh og Warth AS. Advokat Drechsler har flere styreverv og har erfaring fra generell forretningsjus, tvisteløsning og prosedyre. Ellers yter hun juridisk bistand med selskapsrett og selskapsetablering, arverett, barnefordeling, barnevern, straffesaker og bistandsadvokatoppdrag, familierett, samliv- og skifteoppgjør. Les nærmere på advokatdrechsler.no

Advokat Anja Støback Bjørsvik

Advokat
Epost: anja@advocate.no

Tlf: 958 75 751

Advokat Anja Støback Bjørsvik

Advokat Anja Støback Bjørsvik har jobbet i firmaet siden 2014.

Advokat Bjørsvik yter juridisk bistand primært i saker om barn og foreldre, barnevern, skifteoppgjør, straffesaker, bistandsadvokat og arbeidsrett.

Advokat Ken Olav Warth

Advokat
Epost: ken@advocate.no

Tlf: 934 54 845

Advokat Ken Olav Warth

Advokat Ken Olav Warth har jobbet som advokat siden 2000, og er partner i Advokatfirmaet Ringberg, Crogh & Warth AS.

Advokat Warth har solid kunnskap i saker om strafferett, arbeidsrett, boligrett, barnevern, barnefordeling, samværsrett, skifteoppgjør etter samlivsbrudd, arverett og kjøpsrettslige mangler.

Advokat Sven Crogh

Advokat
Epost: sven@advocate.no

Tlf: 917 21 511

Advokat Sven Crogh

Advokat Sven Crogh, har arbeidet som advokat siden 1997. Før dette arbeidet han 7 år i påtalemyndigheten, og har blant annet vikariert som statsadvokat ved Nordland statsadvokatembete.

Advokat Sven Crogh, arbeider særlig som forsvarer i straffesaker og bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker. Han påtar seg også oppdrag med arbeidsrett, og i saker med ulike familierettslige problemstillinger, for eksempel arverett, barnefordeling, barnevern, samliv og skifte

Erik Ringberg

Advokat
Epost: erik@advocate.no

Tlf: 917 24 616

Erik Ringberg

Advokat Erik Ringberg er partner i advokatfirmaet Ringberg, Crogh & Warth AS

Utdannet jurist i 1992 og godkjent advokatmekler i 2001. Erik har siden 1997 hatt egen advokatpraksis.

Advokat Erik Ringberg har gjennom de siste 20 årene spesialisert seg i familierett innen fagfeltet barnevern, barnefordeling og bistand til fornærmede i straffesaker. Han påtar seg også saker om arbeidsrett, forvaltningsrett og idrettsjuss.