Bistandsadvokat

RCWB har i over 20 år bistått fornærmede og etterlatte som bistandsadvokat i straffesaker. Flere har fått stor medieoppmerksomhet eksempelvis Fagereng-saken, Vålnes-saken, jaktulykken i Balsfjord, dødsulykken på Hundbergan.

Et tillitsfullt samarbeid er helt nødvendig i en svært krevende livssituasjon for deg som fornærmet eller etterlatt, og vi har derfor alltid fokus på å følge opp deg og dine rettigheter.

Vårt kontor oppnevnes ofte av domstolene gjennom ordningen med faste bistandsadvokater.

Når har du rett på bistandsadvokat?

Man kan være direkte fornærmet gjennom vold eller overgrep eller etterlatte til den som er fornærmet. Din rett på bistandsadvokat er nærmere lovregulert i straffeprosesslovens kapittel 9 a.

  • Hvor noen under 18 år er død som følge av straffbar handling
  • Mishandling/ Vold i nære relasjoner. Omfatter både fysisk og psykisk vold
  • Når besøksforbud eller kontaktforbud i eget hjem bringes inn for retten
  • Brudd på besøksforbud og kontaktforbud
  • Seksuell omgang med barn under 16 år
  • Frihetsberøvelse

Retten kan også etter en konkret vurdering oppnevne bistandsadvokat i andre saker der sakens art og alvor, hensynet til de som er berørt, eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat.

Oppnevnelse etter denne bestemmelsen skjer i en del saker, og vi har bistått både i saker med forsøk på mordbrann, svindel mot eldre og foreldre som har mistet voksne barn i drapssaker eller ulykker.

Er du i tvil om du har rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige, kan du ringe vårt kontor, for en kostnadsfri vurdering.

Bistandsadvokatens rolle i en straffesak:

En bistandsadvokat skal ivareta fornærmedes rettigheter eller etterlattes interesser under en etterforskning og under etterfølgende rettssak om det tas ut tiltale. I saker hvor det tas ut tiltale vil bistandsadvokaten på vegne av fornærmede eller etterlatte bistå med å fremme erstatningskrav.

Faste bistandsadvokater

Domstolene har i dag etablert en ordning med faste bistandsadvokater. Du kan få informasjon om hvem som er fast for din domstol ved å kontakte politiet eller domstolene på ditt hjemsted. Vårt kontor er engasjert som fast bistandsadvokat gjennom advokat Erik Ringberg.

Kostnader til bistandsadvokat

Dersom du har rett til bistandsadvokat dekkes dine kostnader til advokat gjennom det offentlige. Både fornærmede og etterlatte kan ha krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige. Saker med familievold, visse typer seksuelle overgrep, voldssaker og drapssaker er alle eksempler på sakstyper som kan gi deg rett til bistandsadvokat.

Voldsoffererstatning

Når en straffesak er rettskraftig vil bistandsadvokaten kunne hjelpe fornærmede eller etterlatte å søke staten om voldsoffererstatning der domfelte ikke har midler til å utbetale erstatningen retten har tilkjent.

 

Om du har spørsmål om dine rettigheter eller ønsker vår bistand kan du ringe vårt kontor i åpningstiden eller en av våre erfarne advokater utenom åpningstiden.

Ønsker du en uforpliktende samtale med advokat?

Fyll ut skjemaet nedenfor