Barnevernssaker

RCWB har i over 20 år hatt oppdrag for både kommuner og private parter, både foreldre og barn, i barnevernssaker. Det viktigste for deg som privat part er å ha en advokat som kan fagfeltet og som bor så nært at du kan ha direkte kontakt med din advokat.

I den viktigste saken i ditt liv, er tillit og nærhet til din advokat helt avgjørende slik vi ser det. Velger du en advokat langt unna der du bor kan du oppleve at du ikke har møtt din advokat personlig før en omsorgssak skal behandles i fylkesnemnda eller domstolen. Merkostnader ved valg av advokat utenfor din rettskrets må du som hovedregel betale selv.

Dersom du har spørsmål eller trenger bistand kan du ta kontakt med vårt kontor for en gratis og uforpliktende samtale med en av våre erfarne advokater.

I alle saker der forslag om vedtak fremmes for fylkesnemnda har de private parter krav på fri rettshjelp.

Saksgangen i barnevernssaker

Barnevernssaker starter med at en offentlig instans (helsestasjon, barnehage, skole, politi) eller andre, melder bekymring for en familie. Barneverntjenesten avgjøre om meldingen skal følges opp med en barnevernsundersøkelse eller henlegges.

Dersom barneverntjenesten starter en undersøkelsessak vil de først snakke med foreldre og barn. De vil i samarbeid med foreldrene bli enige om hvilke informanter som kan opplyse saken.

Barneverntjenestens undersøkelse skal i utgangspunktet være avsluttet innen tre måneder. Unntaksvis kan en undersøkelsessak forlenges med tre nye måneder. Utfallet av undersøkelsen kan enten være at saken henlegges, at barneverntjenesten foreslår å iverksette frivillige hjelpetiltak, eller foreslå tvangstiltak for fylkesnemnda.

Frivillige hjelpetiltak

Barneverntjenesten og foreldrene kan iverksette alle tiltak som kan være til nytte og hjelp for barnet og familien. Loven oppstiller ingen begrensninger med hensyn til hvilke frivillige tiltak som kan iverksettes. Det er kun økonomi og fantasi som setter grenser for hvilke tiltak som kan iverksettes. Eksempler på frivillige tiltak er foreldreveiledning, besøkshjem eller avlastningstiltak, støttekontakt, leksehjelp, fritidsaktiviteter, barnehageplass, urinprøver, utgiftsdekning, tilsyn i hjemmet eller opphold for familien på senter for foreldre og barn.

Barneverntjenesten kan også formidle plass i fosterhjem, institusjon eller omsorgssenter for mindreårige for en begrenset periode som frivillig hjelpetiltak.

Ønsker du en uforpliktende samtale med advokat?

Fyll ut skjemaet nedenfor